Monday, 07 November 2016 00:00

24 ΜΗΝΕΣ διάρκεια θα έχει το έργο της ανάπλασης Ομήρου - Παλαιολόγου ΚΟΣΤΟΥΣ 3.600.000

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
24 μήνες θα είναι η διάρκεια της ανάπλασης Ομήρου - Παλαιολόγου βάση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νέας Σμύρνης με Περιφέρεια Αττικής που ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο (24/4/2016) κόστους 3.600.000
 

Στην συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Απριλίου 2016 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ψήφοι δημοτικών συμβούλων δημοτικής αρχής, παράταξης Κουτελάκη και στήριξη από μέλος παράταξης Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη Μ. Γρηγοράκη) η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νέας Σμύρνης για την ανάπλαση των οδών Ομήρου και Παλαιολόγου.


Συγκεκριμένα ας δούμε ορισμένα σημεία της σύμβασης αυτής... Τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» και «Δήμος Νέας Σμύρνης» συμφώνησαν να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση με σκοπό την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 3.650.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).


Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάπλαση δύο βασικών οδών του Δήμου της Νέας Σμύρνης, της οδού Ομήρου από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Κ. Παλαιολόγου και την οδό Κ. Παλαιολόγου από τη συμβολή της με την οδό Ομήρου έως την πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, συμπεριλαμβανομένης της νησίδας – Παλαιολόγου, Ιωνίας και Κυδωνιών – και των παρακείμενων σε αυτήν δύο ακόμη δρόμων Ιωνίας και Κυδωνιών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η μετατροπή της μιας λωρίδας της οδού Παλαιολόγου που εφάπτεται με την πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, σε ποδηλατόδρομο μέχρι τη λεωφόρο Ν. Πλαστήρα.


Στόχος της έργου (αναγράφει στο άρθρο 2 της προγραμματικής σύμβασης) είναι να συγκεράσει τη βασική αντίθεση της λειτουργίας της περιοχής επέμβασης, που ενώ αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες εισόδου στη Νέα Σμύρνη, είναι ταυτόχρονα και ο πυρήνας του εμπορικού κέντρου του Δήμου. Για το λόγο αυτό επιχειρείται διευθέτηση της κίνησης των οχημάτων και των πεζών με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και την ανάδειξη του χαρακτήρα του εμπορικού κέντρου.


Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από ΑΠΕ ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης.


Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης με την υπ' αρ. 94/2015 απόφαση του. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και τη κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αναλάβει τη συντήρησή του.


Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η εν λόγω περιοχή εντάσσεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σύμφωνα με τα υπ΄αρ. Φ.Ε.Κ. 312/Δ/27.04.1988 και 337Δ/06.05.1988 περί Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Σμύρνης. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευθύνεται κατά νόμο.


Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.


Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου, όπως αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (άρθρο 7) προσδιορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.


Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει: Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας κι όπως θα περιγράφεται στη μελέτη και στη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο, μέχρι του ποσού των 3.650.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Τη δημοπράτηση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Τον ορισμό εκπροσώπων της που θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Την διοικητική παράδοση του έργου μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.


Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει: Τη μέριμνα για την απομάκρυνση κινητών και ακίνητων που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η συνέχιση των εργασιών. Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου. Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.


Τις αιτήσεις σύνδεσης προς τις ΔΕΚΟ και τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών μετά τη διοικητική παραλαβή του έργου και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου, που θα συνδράμει στην επίλυση προβλημάτων που αναφύονται κατά την εκτέλεση του έργου και αφορούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας Δήμου. Τον ορισμό εκπροσώπου που θα συμμετάσχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.


Τη διοικητική παραλαβή του έργου μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών. Την ευθύνη για τη λήψη μέτρων φύλαξης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του. Τη μέριμνα μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεων του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης, ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο. Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.


Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.


ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ... Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 4 Μαΐου 2015 είχε ψηφιστεί κατά πλειοψηφία η έγκριση της μελέτης "Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου" συλλογικής ενδεικτικής προϋπολογισθέντα δαπάνης 3.650.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Από ενημέρωση που νωρίτερα την ίδια ημέρα, λίγες μόλις ώρες πριν την συνεδρίαση και ψηφοφορία που είχε κάνει στην παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνης" η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μαζί με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής για Τεχνικά Έργα Κώστα Κλειδόπουλο είχαμε ενημερωθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πανταζής - Γρηγοράκης πως τα έργα υπολογίζονται να ξεκινήσουν αρχές του 2016 και να διαρκέσουν από 9 έως 12 μήνες.


Ο προγραμματισμός μας είχαν εκείνη την ημέρα πεί πως ήταν να κλείνει ο δρόμος ανά τρίμηνο έτσι ώστε να μην σταματήσει τελείως η κυκλοφορία των οχημάτων. Δηλαδή το αριστερό τμήμα της Ομήρου θα εκτελεί έργα για τρεις μήνες, ύστερα το δεξιό τμήμα για τρεις μήνες και τέλος η Παλαιολόγου για τρεις μήνες. ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΙ 9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ 24...Πολύ φοβάμαι πως με την έναρξη των έργων ο εμπορικότερος δρόμος της Νέας Σμύρνης η Ομήρου θα θυμίζει τον τίτλο από το θεατρικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ Ο θάνατος του εμποράκου...


Η ψήφος μου ως Δημοτικός Σύμβουλος ήταν αρνητική για 3 λόγους α) διαφωνώ με τον τεράστιο χρόνο διεξαγωγής του έργου καθώς θα επιφέρει την καταστροφή της τοπικής επιχειρηματικής ζώνης β) θεωρώ ότι 3.600.000 ασχέτως ότι τα δαπανά η Περιφέρεια Αττικής είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ποσόν εν καιρώ οικονομικής κρίσης για την ανάπλαση δύο δρόμων και γ) διαφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ με την ύπαρξη ΝΗΣΙΔΑΣ στην μέση της Ομήρου καθώς την βρίσκω όχι απλά ΠΕΡΙΤΤΗ αλλά και ΑΠΟΛΥΤΑ δυσλειτουργική...


Τώρα όσον αφορά την ανάπλαση... Στο κέντρο της Ομήρου θα χτισθεί νησίδα η οποία θα ξεκινάει από το ύψος του εμπορικού κέντρου (Ομήρου 42) θα τελειώνει λίγο πριν τα φανάρια της Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο ηλεκτροφωτισμός θα γίνει υπόγειος, θα υπάρχουν βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων ενώ οι θέσεις στάθμευσης οχημάτων θα περιοριστούν κατά το 1/3 καθώς τα αυτοκίνητα πλέον θα παρκάρουν οριζόντια και όχι κάθετα. Επίσης στην Παλαιολόγου οι θέσεις στάθμευσης θα μειωθούν. Το παρκάκι μπροστά από την Εμπορική Τράπεζα (επί της Κυδωνιών) θα ενοποιηθεί με τον μικρό δρόμο στα δεξιά του.


Τέλος θα υπάρχει ποδηλατόδρομος που θα ξεκινάει από την Πλατεία Χρυστοστόμου Σμύρνης στο ύψος της Πλαστήρα, θα ανηφορίζει ολόκληρο το δεξιό τμήμα του "πάρκου του Παπά", θα περνάει την Εστία, θα συνεχίζει στην Παλαιολόγου για να στρίψει στην Ομήρου και να διασχίσει την αριστερή πλευρά της για να τερματίσει στα φανάρια της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Διαβάστηκε 6131 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Friday, 20 April 2018 20:58
 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αιδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικόυ και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο της Νέας Σμύρνης από το 2006, το 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το επάγγελμα του διαφημιστή.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Σύμβουλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθήκε Αντιπροεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος.

Έχει ιδρύσει το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο από το 2015 διατελεί Πρόεδρος.